Skip to main content

Table 1 Components of Yi Shen Juan Bi (YSJB)

From: A traditional Chinese medicine versus Western combination therapy in the treatment of rheumatoid arthritis: two-stage study protocol for a randomized controlled trial

Chinese name Latin name
Cang Er Zi Fructus Xanthii
Congrong Herba Cistanchis
Dang Gui Radix angelica
Di Huang Radix rehmanniae
Di Long Pheretima
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Gu Bus Ui Rhizoma drynariae
Hu Zhang Polygoni cuspidati
Ji Xue Teng Caulis spatholobi
Jiang Can Bombyx batryticatus
Lao Guan Cao Herba erodii
Lu Xian Cao Herba pyrolae
Qiang Lang Chong Allomyrina dichotoma
Quan Xie Scorpio
Shu Di Huang Radix rehmanniae praeparata
Tu Bie Chong Eupolyphaga seu steleophaga
Wu Gong Scolopendra
Wu Shao She Zaocys (stir-fried with wine)
Xu Chang Qing Cynanchi paniculati
Xun Gu Feng Herba Aristolochiae
Yan Hu Suo Rhizoma corydalis
Yin Yang Huo Herba epimedii
Zhi Feng Fang Nidus vespae (stir-bakedg)
Zhi Feng Fang Nidus Vespae